İş Yerinde İletişim

İletişim karşılıklı bilgi alışverişi amacına yönelik bütün etkinliklerin ortak ismidir. İletişimi, belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya aktarılması süreci olarak da tarif etmek mümkündür.

İletişim sürecinde mesajı veren ile mesajı alan sözcükler, dokümanlar ve vücut dili gibi bir anlam, his ve tavır ileten simgelerin aktarımında bulunur.

İletişimin temel amaçlarından birisi bilgi iletimidir. Bu aktarım; 

 • Karşılıklı konuşmalar
 • Telefon görüşmeleri / toplantılar
 • Yazışmalar /raporlar, vb. şekilde olmaktadır.

Yazılı İletişim

Verilen mesajın çok sayıda insan tarafından alınması, kalıcı olması gerektiğinde ya da mesajın resmi bir yoldan ulaşması istenildiğinde yazılı iletişim araçları kullanılır.

Sözsüz İletişim

Sözsüz İletişim, mesajın kelimeler yerine mimikler, vücut dili gibi yollarla ifade edilmesidir.

Sözsüz iletişim araçlarından bazıları şunlardır: 

 • Mimikler
 • El-kol hareketleri
 • Beden duruşu
 • Yürüyüş
 • Başın kullanımı
 • Göz teması
 • Oturma biçimi ve oturmak için seçilen yer

Sözlü İletişim

Kelimeler vasıtasıyla kurulan sözlü iletişim, iletişim prosesinin büyük bölümünde sözsüz mesajlarla birlikte kullanılır. Sözlü iletişim, iletişimin daha hızlı akmasını, kişilerarası ilişkilerin pekişmesini ve gelişmesini sağlar.

Dinleme

Dinleme, pasif dinleme ve aktif dinleme şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Pasif dinleme:

Pasif dinleme, dikkatli bir sessizliği ve az tepki göstermeyi gerektiren en basit dinleme türüdür. Pasif dinlemede dinleyici aktif olarak tepkide bulunmaz.

 Aktif dinleme:

Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koymaktır. Aktif dinleme konuşanın anlattıklarıyla ilgilenildiğini gösterir ve dinleyicinin anlatılanları anladığını konuşana göstermesini gerektirir.

 İş Yerinde İletişim 

İş yerlerinde bilginin akışı aşağıdaki iletişim biçimleriyle gerçekleşir: 

 • Tek Yönlü İletişim (bir emir ya da bilgi verildiğinde meydana gelir)
 • Çift Yönlü İletişim
 • Geribildirim

Bir organizasyonda etkili ve çift yönlü işleyen bir iletişim düzeni varsa, o organizasyonun başarılı çalıştığı söylenebilir.

Comments are closed.