Kişisel Gelişim Seminerleri

 

 • Kişisel Mükemmellik-İçimizdeki En İyiyi Ortaya Çıkarmak
 • Stres Yönetimi
 • İletişim
  • Yazılı İletişim Becerilerini Geliştirme
  • Farklı Kişilikteki İnsanlarla İletişim
  • Beden Dili
 • Kişilerarası İlişkiler ve Grup Dinamikleri
 • Kendini Kabul Ettirme Becerisi
 • Kişisel Organizasyon
 • Mobbing ve Başa Çıkma Yöntemleri
 • Yaşamda Başarılı Olmak
 • İş ve Özel Yaşam Dengesi
 • Psikolojik Sağlığı Korumak
 • Mutluluğun Sırları

 

Kişisel Mükemmelik-İçimizdeki En İyiyi Ortaya Çıkarmak 

Eğitim Süresi:  1 gün                

Eğitim Hedefi:

Özgüven, iletişim ve içsel gücün ortaya çıkarılmasını  sağlamak.

 • Hayatımızın amacı nedir?
 • Ruhumuzun Dizginlerini nasıl ele alabiliriz?
 • Güçlü  bir ÖZGÜVEN nasıl yaratılır?
 • Hayatımızdaki her şeyi nasıl değiştirebiliriz?
 • Güçlü bir İLETİŞİM nasıl kurulur?
 • Güç Noktalarımız nelerdir ve nasıl keşfedebiliriz?
 • İçsel Gücümüzü nasıl harekete geçirebiliriz?

 

Stres Yönetimi   

Eğitim Süresi:  1 gün                                                         

Eğitim Hedefi:

Günümüzde insan hayatını önemli ölçüde etkileyen stres, çalışanları ve dolayısıyla işletmeyi olumsuz olarak etkilemektedir. Bu dersin amacı; stresle baş edebilmek, onu tanımak ve yönetebilmek için uyum stratejilerini irdelemektir.

 • Stres Kaynakları
 • Stres Nedir, Ne Değildir?
 • İşletmelerde Stres Yönetimi
 • Stresin Etki ve Sonuçları
 • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

 

İletişim

Eğitim Süresi:  1 gün 

Eğitim Hedefi:

İletişimde karşılaşılan sorunların üstesinden gelerek, müşteri ve tedarikçilerle ilişkileri daha etkin hale getirmek, kurum içi anlaşmazlıkları en aza indirgemek, her bireyi birer problem çözücü kişi haline getirmektir.

 • Yazılı İletişim Becerilerini Geliştirme
 • Farklı Kişilikteki İnsanlarla İletişim
 • Beden Dili

 

Kişilerarası İlişkiler ve Grup Dinamikleri

Eğitim Süresi:  1 gün

Eğitim Hedefi:

Birey ve örgüt düzeyinde; grup dinamiklerinin işleyiş özellikleri- etkileşimi, kişiler arası ilişkilerde ortaya çıkan “uyum – ayar” şaşması, güç mücadelesi, engellenmişlik, basılmışlık, tıkanmışlık  gibi duygularla baş edebilmek

 

Kendini Kabul Ettirme Becerileri

Eğitim Süresi:  1 gün 

Eğitim Hedefi:

Günümüzde bireyin formel otoriteye başvurmadan çevresindekileri etkilemesi giderek önem kazanmaktadır. Kendi istekleri doğrultusunda yönetmeden, kazan/kazan ilişkisinin yaşandığı biçimde, etkileme bir yönetim becerisi olduğu kadar bir sanattır.

 • Birey olma
 • Kişilik
 • Empatik iletişim
 • Sosyal yaşamda ilişki görüntüleri
 • Önderlik / aidiyet

 

Kişisel Organizasyon  

Eğitim Süresi:  1 gün 

Eğitim Hedefi:

Bu programın amacı, katılımcıların zaman ve diğer kaynakları daha etkin ve verimli biçimde kullanabilmelerini, bunun için de kendilerini organize etmede engel oluşturan faktörleri gözden geçirmelerini ve bunlarla baş ederek gelişme kaydetmelerini  sağlamaktır.

 

Mobbing ve Başa Çıkma Yöntemleri 

Eğitim Süresi:  1 gün 

Eğitim Hedefi:

Programın amacı, ülkemizde henüz adı bile bilinmeyen çalış anları, işverenleri, aileleri ve bütün toplumu kademe kademe rahatsız eden mobbing sendromunun olumsuz etkilerini, iş dünyasına ve duyarlı kesimlere iletebilmektir. Mobbingin gerek en değerli sermayemiz olan insan kaynaklarına, gerekse örgütlere vermiş olduğu sosyal, psikolojik ve ekonomik zararları geniş bir perspektiften ele alarak bazı bireysel, kurumsal ve toplumsal çözüm yolları sunabilmektir. Ayrıca, işletmelerde duygusal saldırılara maruz kalmış, yüksek düzeyde duygusal zekâya sahip, ancak yaşamış olduğu fiziksel ve zihinsel tükenmişliğe bir anlam veremeyen, derdini kimselere açamayan çok sayıdaki çalışanımıza mobbing hastalığını ana hatlarıyla tanıtmak ve bazı çözüm yolları sunabilmektir.

 • Mobbingin tanım ve önemi
 • Mobbingin ortaya çıkış nedenleri
 • Kurumsal nedenler
 • Toplumsal nedenler
 • Saldırganın kişiliğinden kaynaklanan nedenler
 • Mobbingin tipolojisi
 • Mobbingin evreleri
 • Mobbingle Mücadele yöntemleri
 • Bireysel önlemler

 

Yaşamda Başarılı Olmak

Eğitim Süresi:  1 gün 

Eğitim Hedefi:

Katılımcıların pozitif enerji dolu; kişisel vizyon sahibi, sorumluluk almayı ve gerektiğinde inisiyatif kullanmayı bilen; zorlu koşullarda ve zor insanlar karşısında da olumlu düşünen ve olumlu tavırlar sergileyebilen kişiler olmalarına katkı sağlamak,
Katılımcıların daha mutlu ve verimli çalışarak, daha anlamlı bir hayat yaşamalarına ve gerçek potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

 

İş ve Özel Yaşam Dengesi

Eğitim Süresi:  1 gün 

Eğitim Hedefi:

İş ve özel yaşam dengesinin kurulabilmesi için destek mekanizmalarını artırarak “sorumluluklar” ve “destekler” arasındaki dengeyi sağlamak

 • Yaşamımızda iş ve ailenin önemi
 • İş ve özel hayat / aile hayatını dengelerken karşılaşılan zorluklar
 • İş-aile çatışması nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir?
 • Uygulamaya yönelik beceriler

 

Psikolojik Sağlığı Korumak

Eğitim Süresi:  1 gün 

Eğitim Hedefi:

Psikolojik sağlığı korumanın yollarını öğrenmek ve uygulamaları yaşama adapte etmek.

Ruh sağlığı insanın kendisi ve çevresi ile bir uyum ve denge içinde olmasıdır diye tanımlanabilir (Yörükoğlu, 1985: 119). Hayatın her döneminde bazı temel düşünce biçimlerine sahip olmak ve bunun yanı sıra bazı temel davranışları kazanmak ruh sağlığını korumak için vazgeçilmezdir.

 

Mutluluğun Sırları

Eğitim Süresi:  1 gün 

Eğitim Hedefi:

Mutsuzlugun sosyolojik ve psikolojik kaynaklarından, vücuttaki hormonal dengelere ve beyin taramalarına kadar birçok araştırma sonucunda artık insani mutsuz yapan nedenlerin ne olduğu cözülmüş durumda. Uzmanlara göre bu sebepler ortaya döküldükten sonra bunları ortadan kaldırmak da pekala mümkün. Yapacağımız destek çalışmaları ve uzmanlardan oluşmuş kadromuz sorunların bile mutluluk kaynağı olarak yeniden çerçevelenmesini sağlamanın yolları konusunda sizlerin hizmetinde olacak.